مبلمان اداری بانک ملت


فیلپا سیستم مفتخر به ارائه خدمات در خصوص پارتیشن اداری و مبلمان اداری به موسسات مالی و بانکهایی چون بانک ملت می باشد بانک ملت با پرسنلی بالغ بر بیش از 28 هزار کارمند از میز کارشناسی و میز گروهی فیلپا سیستم بهره مند میباشد.