مبلمان اداری ریاست جمهوری


فیلپا سیستم مفتخر به ارائه خدمات مبلمان اداری و میز مدیریت به ریاست جمهوری و پرسنل آن مجموعه می باشد.