مبلمان اداری شرکت رایان بورس


شرکت رایان بورس متولی سامانه‌های کلیدی بازار سرمایه از جمله کدال، XBRL، سنم و رصد به عنوان بازوی اجرائی سازمان بورس و اوراق بهادار است که از جمله مشتریان فیلپاسیستم میباشد.