مبلمان اداری مرکز تجاری اپال


مرکز تجاری اُپال یکی از زیباترین و مدرن ‏ترین پروژه ‏های صددرصد تجاری سال‏ های اخیر تهران است که در زمینی به مساحت 7216 متـرمربع از مشتریان برجسته فیلپا سیستم میباشد .