بازگشت به دسته بندی محصولات

اُمگا، الهام بخش مدیران

معتبر

منحصر به فرد

باشکوه

معتبــر، منحصربه‌فـرد و باشـکوه. اُمــگا بــا طراحـی خــاص و ماهرانــه، ایــن سـه ویژگـی را از آن خــود می‌کنـد. طراحـی متمایـز و بهـره‌گیـری از تکنولــوژی روز دنیــا در کنــار اسـتفاده از مـواد اولیه باکیفیــت اُمـگا را محصولــی درخــور مدیـران ارشـد سـاخته اســت. طراحی منحصربه‌فــرد اُمـگا، نـه تنهـا دفتــر مدیریتـی را از دیگـر بخش‌هـای اداری متمایـز می‌سازد، بلکه فضای کار شـما را نیز منحصراً از آن شما می‌کند. ایـن مجموعـه کامل، پاسخگوی تمـام نیازهـای یـک فضـای مدیریتـی اســت.

تصمیمــات کلیـدی و تاثیرگـذار در آینــدۀ‭ ‬سـازمان‌ها در اتاق‌های مدیریـت گرفتـه می‌شـود. مدیـران بــه عنـوان تاثیرگذارتریـن افـراد در ایـن تصمیمـات نیازمنــد دفاتـری هسـتند که اعتبار و قدرت آنها را بــه روشــنی نشـان دهـد. اُمـگا بــا طراحی ظریـف صفحـات ضخیـم و ترکیب آن بـا چــرم، شیشــه و فلـز چیدمانـی قدرتمنـد را بـه نمایـش می‌گذارد. برگزاری جلسـات و به اشتراک گذاشتن تصمیمات، بخش جدانشدنی فعالیت‌های مدیـران است. میــز کنفرانـس اُمـگا، ایــن خانواده را تکمیـل می‌کند و مجموعـه باشکوهی از مبلمـان مدیریتـی را بـرای شـما فراهم می‌سازد. اُمگا، علاوه بر ایجاد تمایز، نشانگر قدرت مدیریت شما است.

اُمگا، الهام بخش مدیران

معتبر منحصر به فرد باشکوه

به‭ ‬روکش‭ ‬چرمی‭ ‬امگا‭ ‬در‭ ‬پایه‌ها‭ ‬دقت‭ ‬کنید‭!‬ استفاده‭ ‬از‭ ‬چرم‭ ‬در‭ ‬دیزاین‭ ‬امگا‭ ‬و‭ ‬هماهنگی‭ ‬تمام‭ ‬اجزا‭ ‬با‭ ‬یکدیگر‭ ‬به‭ ‬زیبایی‭ ‬این‭ ‬محصول‭ ‬افزوده‭ ‬است‭.‬

 

امگا‭ ‬آخرین‭ ‬حرف‭ ‬از‭ ‬الفبای‭ ‬یونانی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مفهوم‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬آخـرین‭ ‬و‭ ‬بهـترین‭ ‬راه‌حل،‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کنند. ‬نام‭ ‬امگا‭ ‬بر‭ ‬هـمین‭ ‬اساس‭ ‬انتخاب‭ ‬شده‭ ‬است؛‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬بهترین‭ ‬و‭ ‬آخرین‭ ‬انتخاب‭ ‬برای‭ ‬مدیران‭ ‬است‭.‬

میزهای‭ ‬کنفرانس‭ ‬امگا‭ ‬با‭ ‬تنوع‭ ‬بالا‭ ‬در‭ ‬اندازه،‭ ‬شکل‭  ‬(خطی‭ ‬و‭ ‬U‭ ‬شکل) ‬و‭ ‬متریال‭ ‬می‌تواند‭ ‬ضمن‭ ‬ایجاد‭ ‬تاثیری‭ ‬مثبت‭ ‬در‭ ‬ذهن‭ ‬هر‭ ‬بیننده‭ ‬نیازهای‭ ‬گوناگون‭ ‬یک‭ ‬سازمان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خوبی‭ ‬پاسخ‭ ‬دهد. بسیاری‭ ‬از‭ ‬جلسات‭ ‬تعیین‌کننده‭ ‬هر‭ ‬سازمان‭ ‬در‭ ‬اتاق‌ها‭ ‬و‭ ‬سالن‌های‭ ‬جلسات‭ ‬برگزار‭ ‬می‌گردد،‭ ‬سازمان‌ها‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬پذیرای‭ ‬مهمانان‭ ‬مهمی‭ ‬هستند. ‬از‭ ‬اینرو‭ ‬امکانات‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬فضاها‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬کاربرد،‭ ‬ظاهر‭ ‬و‭ ‬کیفیت‭ ‬در‭ ‬ایجاد‭ ‬تصویری‭ ‬مثبت‭ ‬و‭ ‬قوی‭ ‬از‭ ‬برند‭ ‬و‭ ‬هویت‭ ‬سازمان‭ ‬شما‭ ‬نقش‭ ‬اساسی‭ ‬دارد. ‬

کاربرد

دانلود کاتالوگ