Loading

بازگشت به دسته بندی محصولات

لونا، انتخابی پیشرو

پرانرژی

جسور

بلندپرواز

پرانرژی، جســــور و بلندپرواز. این سه ویژگی، گویای طراحی مدرن لونا است. لونا با طراحی ساختار شکن خود فضای سنتی دفاتر کار را شکسته و محیطی پرانرژی را به نمایــــش می‌گذارد. پایه‌های آلومینیومی یکپارچه لونا و ترکیب آن با شیشــــه و چرم، سبک جدیــــدی در طراحی میزهای مدیریتی اســـت. این محصول فیلپا بیانگر تفکر مدیران جســــور و پیشرو است؛ کسانی که با طراحی محیط کار عملکرد فوق‌العاده‌ای برای دفاتر شخصی خود ایجاد می‌کنند.

لونــــا تنها بخشــــی از مبلمان اداری نیســــت، بلکه نشـــانگر دیدگاهی بلندپروازانه در چیدمان فضای کاری اســــت. این محصول با تحت تاثیر قرار دادن بازدیدکنننده‌ها، فضای کار شما را متاثر از زیبایی خود می‌کند و با طراحی نوین خود نه تنها محل کار شما را مدرن نشان می‌دهد بلکه سبک جدیدی از طراحی میز اداری را به نمایش می‌گذارد.

لونا، انتخابی پیشرو

پرانرژی جسور بلندپرواز

میز‭ ‬مدیریتی‭ ‬لونا‭ ‬نماد‭ ‬تفکر‭ ‬متفاوت‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬مبلمان‭ ‬اداری‭ ‬اســــت. لونا‭ ‬ترکیبی‭ ‬اســــت‭ ‬از‭ ‬۴‭ ‬متریال‭ ‬آلومینیــــوم،‭ ‬فیبر،‭ ‬شیشه‭ ‬و‭ ‬چرم‭ ‬که‭ ‬نشــــانگر‭ ‬توانایی‭ ‬در‭ ‬طراحــــی،‭ ‬تکنولوژی‭ ‬و‭ ‬ســــاخت‭ ‬مبلمان‭ ‬اداری‭ ‬است‭.‬

بلند‭ ‬پرواز،‭ ‬در‭ ‬معنای‭ ‬واژگانی‌اش،‭ ‬کنایه‭ ‬از‭ ‬کسی‭ ‬که‭ ‬خواستار‭ ‬بزرگی‭ ‬و‭ ‬عظمت‭ ‬است.‭ ‬لونا‭ ‬را‭ ‬بلندپروازانه‭ ‬طراحی‭ ‬کرده‌ایم‭ ‬برای‭ ‬آنهایی‭ ‬که‭ ‬آینده‌ای‭ ‬درخشان‭ ‬برای‭ ‬سازمانشان‭ ‬می‌بینند‭.‬

کاربرد

محصولات

میز مدیریت