کانتر یوگا RCD

استفاده از کانتر در ورودی های سازمانها فضای کار را حرفه ای تر نشان میدهد از این رو فیلپا برای تکمیل فضای اداری شما کانترهای یوگا را در این خانواده تولید کرده است. مخاطبان سازمان شما از زمان ورود به داخل سازمان این انسجام را مشاهده خواهند کرد. کانتر یوگا بسته به اندازهای که فضای سازمان دارد در طولهای مختلف قابل تولید هستند از این رو میتوانید نگران کوچک بودن فضای ورودی سازمان نباشید.

پیشانی کانتر با توجه به ست انتخابی شما قابل تولید با سه متریال چرم، شیشه و MDF است.

کانتر یوگا RCD
کانتر یوگا RCD
کانتر یوگا RCD

برای دانلود لطفا مشترک شوید.

این فایل تنها بعد از اشتراک قابل دانلود می باشد. می توانید بعدا اشتراک خود را حذف کنید.

×