مبلمان اداری و پارتیشن فیلپا

هـویـتی مـانـدگــار برای کـســب و کـار

خانواده محصولات فیلپا

برای مشاهده روی نام محصول تاچ کنید

پارتیشن اداری آکا، بهترین محصول برای جلوگیری از نفوذ صدا

میز مدیریت، میزهای کنفرانس، فایلینگ و کتابخانه، میز کارمندی، میز کارشناسی، جلو مبلی

میز مدیریت، میزهای کنفرانس، فایلینگ و کتابخانه، میز کارمندی، میز کارشناسی، جلو مبلی

میز مدیریت با طراحی خاص

میز مدیریت ، میز کارمندی ، میز کارشناسی ، میز کارگروهی مدرن ، فایلینگ و کتابخانه ، جلو مبلی، میز پذیرش و کانتر، میز کنفرانس،

میز مدیریت ، میز کارمندی ، میز کارشناسی ، میز کارگروهی مدرن ، فایلینگ و کتابخانه ، جلو مبلی، میز پذیرش و کانتر، میز کنفرانس،

خانواده محصولات لاندا | Landa Products

میز مدیریت ، میز کارمندی ، میز کارشناسی ، میز کارگروهی مدرن ، فایلینگ و کتابخانه ، جلو مبلی، میز پذیرش و کانتر، میز کنفرانس،

×