خانواده محصولات فیلپا

برای مشاهده روی نام محصول تاچ کنید

خانواده محصولات

فیلپا سیستم مبلمان اداری فیلپا پارتیشن اداری فیلپا

حکایت فیلپا

ساخت‭ ‬مبلمانی‭ ‬ماندگار‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬جابه‌جایی‭ ‬و‭ ‬تغییر‭ ‬دکوراسیون‭ ‬دچار‭ ‬آسیب‭ ‬و‭ ‬دگرگونی‭ ‬نشود‭ ‬ایدۀ‭ ‬شکل‌گیری‭ ‬فیلپا‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۲۰۰۰‭ ‬بوده‭ ‬است. ‬این‭ ‬ایده‭ ‬براساس‭ ‬نیاز‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬سازمان‌ها‭ ‬به‭ ‬تغییر،‭ ‬جابه‌جایی‭ ‬و‭ ‬نصب‭ ‬مجدد‭ ‬مبلمان‭ ‬اداری،‭ ‬موجب‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬فیلپا‭ ‬برای‭ ‬اولین‭ ‬بار‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬آلومینیوم‭ ‬در‭ ‬ساخت‭ ‬مبلمان‭ ‬اداری‭ ‬بتواند‭ ‬مبلمانی‭ ‬تمام‭ ‬مدولار‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬تولید‭ ‬کند‭.‬

استفاده‭ ‬از‭ ‬آلومینیوم‭ ‬و‭ ‬طراحی‭ ‬هوشــمند‭ ‬و‭ ‬مــدولار‭ ‬محصــولات،‭ ‬علاوه‭ ‬بــر‭ ‬امــکان‭ ‬ایجــاد‭ ‬تنــوع‭ ‬در‭ ‬چیدمــان،‭ ‬موجب‭ ‬ماندگاری‭ ‬و‭ ‬دوام‭ ‬مبلمان‭ ‬اداری‭ ‬گردید‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬استقبال‭ ‬بسیار‭ ‬سازمان‌ها‭ ‬و‭ ‬شرکت‌ها‭ ‬رو‌به‌رو‭ ‬شد‭. ‬حفظ‭ ‬کیفیت‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬دوام‭ ‬و‭ ‬ماندگاری‭ ‬مبلمان‭ ‬دلیل‭ ‬ماندگاری‭ ‬و‭ ‬پیشرفت‭ ‬ما‭ ‬بوده‭ ‬است. ‬فیلپا‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬سال‌ها‭ ‬با‭ ‬ایجاد‭ ‬تنوع‭ ‬در‭ ‬محصولات ‭)‬آکا،‭ ‬تسلا،‭ ‬لاندا،‭ ‬لونا،‭ ‬اُمگا،‭ ‬یوگا،‭ ‬اُلگا) ‬از‭ ‬یک‭ ‬سو؛‭ ‬و‭ ‬گسترۀ‭ ‬کاربری‭ ‬محصولات ‭)‬میز،‭ ‬میز‭ ‬کنفرانس،‭ ‬کمد،‭ ‬کانتر‭ ‬و‭ ‬کتابخانه) ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر،‭ ‬فضای‭ ‬انتخاب‭ ‬باز‭ ‬و‭ ‬متنوع‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬شما‭ ‬مهیا‭ ‬می‌کند. ‬

افق فیلپا

فیلپــا‭ ‬تولیدکننــدۀ‭ ‬مبلمــان‭ ‬اداری‭ ‬و‭ ‬پارتیشــن،‭ ‬بــرای‭ ‬شــرکت‌ها‭ ‬و‭ ‬ســازمان‌هایی‭ ‬اسـت‭ ‬کـه‭ ‬طراحـی،‭ ‬اولیـن‭ ‬اولویـت‭ ‬انتخـاب‭ ‬آنهـا‭ ‬اسـت‭. ‬مــا‭ ‬در‭ ‬راســتای‭ ‬پاســخگویی‭ ‬بــه‭ ‬هویــت‭ ‬مســتقل‭ ‬افــراد‭ ‬و‭ ‬ســازمان‌ها‭ ‬تنــوع‭ ‬بالایی‭ ‬در‭ ‬خانــوادۀ‭ ‬محصولات ‬ایجـاد‭ ‬کرده‌ایـم‭ ‬و‭ ‬بـا‭ ‬تولیـد‭ ‬انـواع‭ ‬کاربری‌هـا‭ ‬نیازهـای‭ ‬همه‭ ‬جانبـۀ‭ ‬شـما‭ ‬را‭ ‬پوشـش‭ ‬می‌دهیــم‭. ‬مــا‭ ‬در‭ ‬نظــر‭ ‬داریــم‭ ‬ضمــن‭ ‬حفــظ‭ ‬تنــوع‭ ‬بــالای‭ ‬ســری‭ ‬محصــولات،‭ ‬تجهیــزات‭ ‬ویــژه‭ ‬و‭ ‬هوشــمند‭ ‬میزهـا‭ ‬و‭ ‬پارتیشـن‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬نیـز‭ ‬افزایـش‭ ‬دهیـم،‭ ‬تـا‭ ‬بتوانیـم‭ ‬به‭ ‬روزتریـن‭ ‬امکانـات‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیـار‭ ‬شـما‭ ‬قـرار‭ ‬دهیـم‭. ‬طراحــی‭ ‬محصــولات‭ ‬بــا‭ ‬هویتــی‭ ‬منحصربه‭ ‬فــرد‭ ‬بــا‭ ‬توجــه‭ ‬بــه‭ ‬طراحــی‭ ‬روز‭ ‬دنیــا‭ ‬و‭ ‬حفــظ‭ ‬و‭ ‬افزایــش‭ ‬کیفیــت‭ ‬محصــولات‭ ‬مهم‌تریــن‭ ‬ماموریــت‭ ‬مــا‭ ‬اســت‭.‬

خدمات مشتریان

گارانتی دو ساله

  1. فیلپا خدمات مربوط به رفع اشکالات فنی و نواقص محصول شما را به مدت دو سال از تاریخ خرید ضمانت می کند.
  2. گارانتی فیلپا در محدوده جغرافیایی کشور ایران معتبر است

خدمات پس از فروش

  1. ده سال خدمات پس از فروش از زمان صدور فاکتور خرید محصولات
  2. تعویض و تعمیر قطعات محصولات
  3. دمونتاژ ، بسته بندی و مونتاژ مجدد محصولات جهت جابجایی
  4. تغییر سایز و کاربری محصولات

خدمات رایگان

  1. طراحی مجدد فضا ، جهت تغییر دکوراسیون
  2. یکبار جابجایی رایگان درون سازمانی از تاریخ صدور فاکتور به مدت یک سال
  3. رفع ایرادات جزئی و رگلاژ محصولات

جوایز و گواهینامه ها

عضو اتاق بازرگانی ایران – ایتالیا

ﻋﻀﻮ ﮐﺎرگروه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺒﻠﻤــﺎن و دﮐﻮراﺳــﯿﻮن اداری اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺒﻠﻤﺎن منزل و اداری

ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺒﻠﻤﺎن اداری و منزل

دارﻧــﺪە ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮیت ﮐﯿﻔﯿــﺖ ISO 9001 از IMQ ایتالیا

همکاران

مشتریان

صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی
خودروسازی و شرکت های وابسته
مراکز دولتی
فناوری اطلاعات و شتاب دهنده
صنایع تولیدی و معدنی
صنایع ساختمانی
بانک ها و موسسات مالی
روزنامه ها
صنایع دارویی و بیمارستان ها
دانشگاه ها
صنایع غذایی
ساختمان های اداری و مراکز خرید