خانواده محصولات فیلپا

برای مشاهده روی نام محصول تاچ کنید

خانواده محصولات

خانواده محصولات اُمگا | Omega

امگا | Omega

اُمگا | Omega

الهام بخش مدیران

معتبر

منحصر بفرد

باشکوه

معتبــر، منحصربه‌فـرد و باشـکوه. اُمــگا بــا طراحـی خــاص و ماهرانــه، ایــن سـه ویژگـی را از آن خــود می‌کنـد. طراحـی متمایـز و بهـره‌گیـری از تکنولــوژی روز دنیــا در کنــار اسـتفاده از مـواد اولیه باکیفیــت اُمـگا را محصولــی درخــور مدیـران ارشـد سـاخته اســت. طراحی منحصربه‌فــرد اُمـگا، نـه تنهـا دفتــر مدیریتـی را از دیگـر بخش‌هـای اداری متمایـز می‌سازد، بلکه فضای کار شـما را نیز منحصراً از آن شما می‌کند. ایـن مجموعـه کامل، پاسخگوی تمـام نیازهـای یـک فضـای مدیریتـی اســت.

تصمیمــات کلیـدی و تاثیرگـذار در آینــدۀ‭ ‬سـازمان‌ها در اتاق‌های مدیریـت گرفتـه می‌شـود. مدیـران بــه عنـوان تاثیرگذارتریـن افـراد در ایـن تصمیمـات نیازمنــد دفاتـری هسـتند که اعتبار و قدرت آنها را بــه روشــنی نشـان دهـد. اُمـگا بــا طراحی ظریـف صفحـات ضخیـم و ترکیب آن بـا چــرم، شیشــه و فلـز چیدمانـی قدرتمنـد را بـه نمایـش می‌گذارد. برگزاری جلسـات و به اشتراک گذاشتن تصمیمات، بخش جدانشدنی فعالیت‌های مدیـران است. میــز کنفرانـس اُمـگا، ایــن خانواده را تکمیـل می‌کند و مجموعـه باشکوهی از مبلمـان مدیریتـی را بـرای شـما فراهم می‌سازد. اُمگا، علاوه بر ایجاد تمایز، نشانگر قدرت مدیریت شما است.میز مدیریت

به‭ ‬روکش‭ ‬چرمی‭ ‬امگا‭ ‬در‭ ‬پایه‌ها‭ ‬دقت‭ ‬کنید‭!‬ استفاده‭ ‬از‭ ‬چرم‭ ‬در‭ ‬دیزاین‭ ‬امگا‭ ‬و‭ ‬هماهنگی‭ ‬تمام‭ ‬اجزا‭ ‬با‭ ‬یکدیگر‭ ‬به‭ ‬زیبایی‭ ‬این‭ ‬محصول‭ ‬افزوده‭ ‬است‭.‬


امگا‭ ‬آخرین‭ ‬حرف‭ ‬از‭ ‬الفبای‭ ‬یونانی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مفهوم‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬آخـرین‭ ‬و‭ ‬بهـترین‭ ‬راه‌حل،‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کنند. ‬نام‭ ‬امگا‭ ‬بر‭ ‬هـمین‭ ‬اساس‭ ‬انتخاب‭ ‬شده‭ ‬است؛‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬بهترین‭ ‬و‭ ‬آخرین‭ ‬انتخاب‭ ‬برای‭ ‬مدیران‭ ‬است‭.‬

میزهای‭ ‬کنفرانس‭ ‬امگا‭ ‬با‭ ‬تنوع‭ ‬بالا‭ ‬در‭ ‬اندازه،‭ ‬شکل‭ ‬(خطی‭ ‬و‭ ‬U‭ ‬شکل) ‬و‭ ‬متریال‭ ‬می‌تواند‭ ‬ضمن‭ ‬ایجاد‭ ‬تاثیری‭ ‬مثبت‭ ‬در‭ ‬ذهن‭ ‬هر‭ ‬بیننده‭ ‬نیازهای‭ ‬گوناگون‭ ‬یک‭ ‬سازمان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خوبی‭ ‬پاسخ‭ ‬دهد. بسیاری‭ ‬از‭ ‬جلسات‭ ‬تعیین‌کننده‭ ‬هر‭ ‬سازمان‭ ‬در‭ ‬اتاق‌ها‭ ‬و‭ ‬سالن‌های‭ ‬جلسات‭ ‬برگزار‭ ‬می‌گردد،‭ ‬سازمان‌ها‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬پذیرای‭ ‬مهمانان‭ ‬مهمی‭ ‬هستند. ‬از‭ ‬اینرو‭ ‬امکانات‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬فضاها‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬کاربرد،‭ ‬ظاهر‭ ‬و‭ ‬کیفیت‭ ‬در‭ ‬ایجاد‭ ‬تصویری‭ ‬مثبت‭ ‬و‭ ‬قوی‭ ‬از‭ ‬برند‭ ‬و‭ ‬هویت‭ ‬سازمان‭ ‬شما‭ ‬نقش‭ ‬اساسی‭ ‬دارد. ‬

میز کنفرانس امگا
Omega امگا

کاتالوگ محصولات امگا

کاتالوگ کلیه محصولات فیلپا

کاتالوگ جنرال

کاتالوگ امگا

مشخصات فنی امگا

محصولات

میز مدیریت | جلو مبلی | فایلینگ و کتابخانه | میز کنفرانس و جلسات

کنفرانس u شکل امگا MTCDU
میز کنفرانس U شکل اُمگا

میز جلو مبلی اُمگا T2 T3
میز اُمگا T2 T3

میز کنفرانس دایره ای اُمگا MTCD
میز کنفرانس اُمگا MTCD

پروژه های مرتبط

پروژه جناب آقای رحمانی

پتروشیمی همت

مرکز تجاری اوپال