خانواده محصولات فیلپا

برای مشاهده روی نام محصول تاچ کنید

خانواده محصولات

خاص و زیبا

تسلا | Tesla

میز مدیریتی تسلا 12

میز کارشناسی و کارمندی


مبلمان اداری فیلپا میز کارمندی کارشناسی لاندا 3
میز کارمندی لاندا 3

میز تسلا 7

میز کارشناسی تسلا 6
میز تسلا 6

میز کارشناسی مدیریتی تسلا 10
میز تسلا 10

میز مدیریتی کارشناسی الگا 5
میز مدیریت الگا 5 با ال هم سطح و فایل

میز مدیریتی کارشناسی الگا 4
میز اُلگا 4 با فایل جانبی بلند

میز کارمندی کارشناسی یوگا 9
میز مدیریت یوگا 9 با ال جانبی

×