Loading

پارتیشن دوجداره آکا

پارتیشــن ســازگار و دکوراتیو آکا برای تفکیــک بهینــه محیط هــای کاری طراحــی شــده اســت. سیســتم منعطــف و ســازگار آکا، امکان بهره برداریبهتر از فضاها را برای شما مهیا می کنــد.

ایجــاد حریــم خصوصــی، بــدون لطمــه زدن بــه زیبایــی محیــط یکــی از مهم تریــن چالش هــای طراحی فضاهــای اداری اســت. ســاختار ظریــف آکا با پرکننده ی شیشه ای، علاوه بر حفظ حریــم خصوصــی افــراد، فضایــی زیبــا و بــاز در اختیــار شــما قــرار می دهــد.

در سیســتم آکا بــرای نمایــش دکوراتیــو فضــا و ایجــاد نمایــی زیبــا، می تــوان از پرکننده هایــی از جنــس شیشــه، پارچه و MDF اســتفاده کرد. همچنیــن بــرای اتاق هــای کنفرانــس و جاهایــی که نیاز به آکوستیک کردن کامــل فضــا دارنــد، می تــوان از سیســتم عایــق صــدا در داخــل جــداره پارتیشــن بهــره بــرد.

برای دانلود لطفا مشترک شوید.

این فایل تنها بعد از اشتراک قابل دانلود می باشد. می توانید بعدا اشتراک خود را حذف کنید.