خانواده محصولات فیلپا

برای مشاهده روی نام محصول تاچ کنید

خانواده محصولات

آکا پارتیشن دوجداره و فریم لس
پارتیشن دوجداره آکا

پارتیشــن ســازگار و دکوراتیو آکا برای تفکیــک بهینــه محیط هــای کاری طراحــی شــده اســت. سیســتم منعطــف و ســازگار آکا، امکان بهره برداریبهتر از فضاها را برای شما مهیا می کنــد.

ایجــاد حریــم خصوصــی، بــدون لطمــه زدن بــه زیبایــی محیــط یکــی از مهم تریــن چالش هــای طراحی فضاهــای اداری اســت. ســاختار ظریــف آکا با پرکننده ی شیشه ای، علاوه بر حفظ حریــم خصوصــی افــراد، فضایــی زیبــا و بــاز در اختیــار شــما قــرار می دهــد.

در سیســتم آکا بــرای نمایــش دکوراتیــو فضــا و ایجــاد نمایــی زیبــا، می تــوان از پرکننده هایــی از جنــس شیشــه، پارچه و MDF اســتفاده کرد. همچنیــن بــرای اتاق هــای کنفرانــس و جاهایــی که نیاز به آکوستیک کردن کامــل فضــا دارنــد، می تــوان از سیســتم عایــق صــدا در داخــل جــداره پارتیشــن بهــره بــرد.

محصولات مرتبط

میز گروهی تسلا 6
میز تسلا WSCD

میز تسلا 5 همراه با فایل متصل
میز تسلا 5

محصولات مرتبط ( محصولات خانواده آکا | Aka )

پارتیشن دوجداره آکا

پارتیشن تک جداره فریم لس

×